Privacyverklaring

Door gebruik te maken van de diensten van Meekel Mediation stemt u in met de verwerking door Meekel Mediation van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door Meekel Mediation van de persoonsgegevens van derden die u aan Meekel Mediation verstrekt.

Meekel Mediation is gevestigd aan de Charlotte van Montpensierlaan 67 te 1181 RP AMSTELVEEN en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer KVK 59782617.

Meekel Mediation verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Meekel Mediation de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat Meekel Mediation voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van Meekel Mediation mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. Meekel Mediation verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Meekel Mediation verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

Meekel Mediation wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Meekel Mediation haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

Meekel Mediation bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Meekel Mediation de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 5 jaren na het eindigen van de dienstverlening door Meekel Mediation.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Meekel Mediation bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op marielle@meekelmediation.nl. Meekel Mediation zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Meekel Mediation haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop Meekel Mediation de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan Meekel Mediation kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via marielle@meekelmediation.nl. Meekel Mediation zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Meekel Mediation uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.